-Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe?

-Jesteś w wieku 18- 35 lat?

-Marzysz o stażu w Portugalii?

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Fabryki Szans w ramach Działania 4.2 PO WER. 

Uczestnikami mogą być osoby z powiatu łomżyńskiego, grodzkiego i ziemskiego w wieku 18-35 lat, które nie pracują i nie uczą się.

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

  • obligatoryjne:

- osoby w wieku 18-35 lat,

- osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),

- osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym I, II i III st.,

- osoby nieszkolące się (do 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie).

 

  •  punktowe:

 - adekwatność posiadanych umiejętności względem oferowanego wsparcia w projekcie (posiadanie kwalifikacji, kompetencji lub doświadczenia w branżach: budowlanej, gastronomicznej, turystycznej, logistycznej i agrobiznesu) - 5 pkt.,

- preferencje zawodowe kandydata zgodne z oferowanym w projekcie wsparciem - 5 pkt.,

- długotrwale bez pracy (3pkt),

- bez minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego (5 pkt.),

- osoby, które opuściły zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, pieczę zastępczą (3pkt),

- osoby z niepełnosprawnością (3pkt),

- osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji (3pkt).

 

 W ramach projektu oferujemy:

uczestnictwo w 2-miesięcznych stażach w Portugalii (pokrywamy koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, zapewniamy opiekunów na miejscu),

- przygotowanie do wyjazdu w postaci darmowych kursów językowych, kulturowych,

- mentora w Portugalii, jak również kompleksowa pomoc doradcza po ukończeniu stażu.

Uczestnictwo w projekcie to możliwość zdobycia cennego doświadczenia na rynku pracy. Po powrocie ze stażu pomożemy Ci znaleźć pracę na lokalnym rynku.