WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 

Faza I: Przygotowanie IPD

Opracowanie Indywidualnych Planów Działania - dla każdego uczestnika i przy jego udziale, opracowywany jest IPD, uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, realizowany w projekcie w szczególności w trakcie pobytu za granicą i po powrocie uczestnika do kraju.

Faza II: Przygotowanie do mobilności:

Przygotowanie psychologiczne - wsparcie indywidualne i grupowe polegające na: kształtowaniu odpowiednich umiejętności i postaw wobec pracy oraz pełnienia ról zawodowych; konstruowanie pozytywnego obrazu siebie w roli pracownika w oparciu o własne zasoby; stymulowanie motywacji do podejmowania aktywności zawodowej.

Przygotowanie językowe i kulturowe - prowadzone przez lektorów i osoby znające brytyjski rynek pracy oraz specyfikę relacji społecznych. Równolegle rozwijane będą kompetencje językowe (60 godz.) i kulturowe (24 godz.) w oparciu o dopasowaną do potrzeb uczestników metodykę i tematykę spotkań.

Faza III: Mobilność ponadnarodowa na terenie Portugalii - staż zawodowy

Staż u pracodawców w Portugalii - 60-dniowe staże w Portugalii, zapewnienie uczestnikom: miejsce stażu u pracodawców zgodnie z IPD, noclegi i koszty pobytu zgodnie ze standardem określonym w dokumentacji konkursowej, kontynuację edukacji językowej i kulturowej, opiekę mentora oraz wsparcie organizacyjne.

Faza IV: Paszport do zatrudnienia

Strategia aktywizacji do zatrudnienia po ukończeniu stażu: podsumowanie stażu i stworzenie indywidualnego „Paszportu do zatrudnienia”, tworzenie własnych dokumentów aplikacyjnych i ścieżki aktywizacyjnej, współpraca z pośrednikiem pracy i Mentorem.

Spotkania z  mentorem - podsumowanie stażu, analiza nabytych umiejętności i doświadczeń zawodowych, weryfikacja rozwiniętych kompetencji miękkich. Opracowanie indywidualnych dokumentów rekrutacyjnych, opracowanie strategii poszukiwania pracy, omówienie spotkań rekrutacyjnych i działań aktywizujących.